غزل خداحافظی

ای یار سلام ای یار، ای یار خداحافظ

بسیار سلام از مات بسیار خداحافظ

بسیار برو ای یار، بسیار بیا هر بار

هر بار سلام الله، هر بار خداحافظ

مگذار که بشمارم اندوه جدایی را

بشمار سلامم را، مشمار خداحافظ …

هر وقت که می آیی باران سلام آور

باران و مرا تنها مگذار، خداحافظ!

ناچار من و باران با ذکر تو دمسازیم

ناچار سلام الله، ناچار خداحافظ

ای شادی و شور امشب از مات سلام الله

دست از سر ما ای غم، بردار، خداحافظ